Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

T PLAKALI TİCARİ TAKSİ RUHSAT TAHSİSİ İHALESİ İLANIDIR.

 

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren duraklarda duyulan ihtiyaç doğrultusunda, Kırıkkale Tıp Fakültesi Durağı 1 adet, Kırıkkale Diş Fakültesi Durağı 1 adet, Yurtkur((Devlet Bahçeli) )Caddesi 1 adet ve Seyrantepe Mahallesi 1 adet olmak üzere toplam 4 adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Kırıkkale Tıp Fakültesi Durağı 1 adet, Kırıkkale Diş Fakültesi Durağı 1 adet, Yurtkur((Devlet Bahçeli) )Caddesi 1 adet ve Seyrantepe Mahallesi 1 adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi İhalesi;

Belediyemiz Hizmet Binası Başkanlık Makam Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ:

SAYI

İHALE KONUSU DURAK YERİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

 

 

TIP FAKÜLTESİ DURAĞI

352.700,00 TL

10.581,00 TL

08.02.2023

13:00

 

2

DİŞ FAKÜLTESİ DURAĞI

350.000,00 TL

10.500,00 TL

08.02.2023

13:10

3

YURTKUR(DEVLET BAHÇELİ) CADDESİ DURAĞI

350.100,00 TL

10.503,00 TL

08.02.2023

13:20

4

SEYRANTEPE MAHALLESİ DURAĞI

351.000,00 TL

10.530,00 TL

08.02.2023

13:30

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak ihale saatine kadar Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

 

 

 

İhale Evrakları

  1. Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
  2. Başvuru sahibine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirket adına ise İmza sürgüsü ve Ticari Sicil Gazetesi) (Vekâleten başvuru halinde noterce onaylanmış vekâletname sureti ile birlikte gerçek/tüzel kişi için gereken tüm evraklar tamamlanmak zorundadır.)
  3. Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği

 

  1. Savcılık Sabıka Kaydı (Taksirli suçlardan affa uğramış olsa dahi 6 (altı) ay hüküm giymemiş olması gerekli)
  2. İkametgâh Kâğıdı
  3. Geçici Teminat yatırdığını gösterir belge
  4. Şartname bedeli
  5. Başvuru sahibinin Yahşihan Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilecek “Borcu yoktur” yazısı

 

İhaleye Katılacaklar geçici teminatı yatıracaktır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve/veya malın tesliminden sonra ilgiliye iade olunur. İhale üzerinde kalmayan iştirakçiler Evrak Kayıt birimine dilekçe vererek geçici teminat bedelini iade alabilirler.

 

 

Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gerekli bilgilendirme için Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilecektir.

 

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR