Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

ARSA SATIŞ İLANI

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 5 adet taşınmazın 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile artırma yapılmak suretiyle satışı yapılacaktır.

SIRA

 

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

TAŞINMAZIN NİTELİĞİ

SATILACAK ALAN M2

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

NO

İL

İLÇE

1

Kırıkkale

Yahşihan

Yeşilvadi

946

17

Arsa

614,73

358.184,73

10.745,54

05.04.2022

09:00

2

Kırıkkale

Yahşihan

Yeşilvadi

946

18

Arsa

578,39

336.044,59

10.081,34

05.04.2022

09:20

3

Kırıkkale

Yahşihan

Yeşilvadi

946

19

Arsa

635,73

368.831,47

11.064,94

05.04.2022

09:40

4

Kırıkkale

Yahşihan

Erenler

1766

6

Arsa

3098,00

3.795.050,00

113.851,50

05.04.2022

10:00

5

Kırıkkale

Yahşihan

Erenler

1766

7

Arsa

12992,00

15.915.200,00

477.456,00

05.04.2022

10:20

 

2-İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Yahşihan Belediyesi Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.

3-İhale Şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL Bedel karşılığında satın alınacaktır.

4-İhaleye katılmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar;

1) Katılımcı gerçek kişi ise;

 1. Nüfuz cüzdanı sureti.
 2. Tebligat adresi
 3. Vekaleten katılıyor ise vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü. (noter onaylı olacak)
 4. Geçici teminat bedelini ( ihale bedelinin % 3 oranında olması ) en geç ihale saatine kadar Yahşihan Belediyesi Ziraat  Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001nolu  hesaba yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
 5. Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
 6. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2-Katılımcı tüzel kişi ise;

 1. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi )
 2. Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü
 3. Geçici teminat bedelini ( ihale bedelinin % 3 oranında olması ) en geç ihale saatine kadar Yahşihan Belediyesi Ziraat  Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001nolu  hesaba yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
 4. Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
 5. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

3) Ortak girişim ise;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

2886 sayılı DİK.nun 6. Maddesince yazılan kişiler ve tüzel kişiler ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzel kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.

 

5) Vergi, Resim Ve Harçların Kimin Tarafından Ödeneceği Bu gayrimenkulün satışı ile ilgili resim harçlar ve her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları ve sözleşme giderleri alıcıya ait olup, alıcı bu konu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez.

 

6) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde alıcıya veya vekiline tebliğ edilir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez  . Maddelerin yürürlüğünde meydana gelebilecek bir anlaşmazlıkta, Belediye Başkanı tek taraflı ihaleyi fesih edebilir. Bundan dolayı alıcı kişi zarar ziyan davası açamaz, hak talep edemez.

 

7) İhale Tutanağı İta Amirince onaylandıktan sonra, ihaleyi kazanan alıcı ihale bedelinin tamamını 15 (ONBEŞ iş günü içerisinde peşin olarak, Yahşihan Belediyesi Ziraat  Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001nolu hesaba yatırılması ve makbuzu ibraz etmesi

 

8) Belediyemiz tarafından satışı yapılacak taşınmazlar 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-P bendine istinaden KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

 

9) İMAR DURUMU

 

 1. 946 ada 17 parsel konut alanı, Ada bazında Emsal:2,00 Yençok:30,50m

2)    946 ada 18 parsel konut alanı, Ada bazında Emsal:2,00 Yençok:30,50m

3)    946 ada 19 parsel konut alanı,  Ada bazında Emsal:2,00 Yençok:30,50m

4)    1766 ada 6 parsel konut alanı,  ayrık nizam  Emsal : 2,75 Yençok: 45,50m

5)    1766 ada 7 parsel konut alanı,  ayrık nizam  Emsal : 2,75 Yençok: 45,50m