Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

ARSA SATIŞ İHALE DUYURUSU

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 9 adet taşınmazın 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile artırma yapılmak suretiyle satışı yapılacaktır.

SIRA

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Satılacak Alan m²

Toplam Muhammen Bedel

Geçici  Teminat

Tarih

Saat

NO

1

Kırıkkale

Yahşihan

Kadıoğlu

2000

35

Arsa

4680.50

1.497.760,00

44.933,00

08.02.2023

09:00

2

Kırıkkale

Yahşihan

Kadıoğlu

2011

15

Arsa

3835.03

1.150.509,00

34.516,00

08.02.2023

09:20

3

Kırıkkale

Yahşihan

Kadıoğlu

2056

18

Arsa

2079.58

665.465,60

19.964,00

08.02.2023

09:40

4

Kırıkkale

Yahşihan

Kadıoğlu

2057

9

Arsa

2360.56

755.379,20

22.662,00

08.02.2023

10:00

5

Kırıkkale

Yahşihan

Kadıoğlu

2060

20

Arsa

8296.67

2.654.934.40

79.648,00

08.02.2023

10:20

6

Kırıkkale

Yahşihan

Kadıoğlu

2060

24

Arsa

4042.58

1.293.625,60

38.809,00

08.02.2023

10:40

7

Kırıkkale

Yahşihan

Alaaddin

2064

16

Arsa

1130.39

361.724,80

10.852,00

08.02.2023

11:00

8

Kırıkkale

Yahşihan

Alaaddin

2107

7

Arsa

1059.38

339.001,60

10.170,00

08.02.2023

11:20

9

Kırıkkale

Yahşihan

Bayraktepe

852

12

Arsa

866.08

3.031.280,00

90.939,00

08.02.2023

11:40

2-İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Yahşihan Belediyesi Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.

3-İhale Şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 150,00 TL Bedel karşılığında satın alınacaktır.

4-İhaleye katılmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar;

1) Katılımcı gerçek kişi ise;

 1. Nüfuz cüzdanı sureti.
 2. Tebligat adresi
 3. Vekaleten katılıyor ise vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü. (noter onaylı olacak)
 4. Geçici teminat bedelini ( ihale bedelinin % 3 oranında olması ) en geç ihale saatine kadar İdarenin belirleyeceği banka hesabına yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
 5. Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
 6. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Katılımcı tüzel kişi ise;

 1. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi )
 2. Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü
 3. Geçici teminat bedelini ( ihale bedelinin % 3 oranında olması ) en geç ihale saatine kadar İdarenin belirleyeceği banka hesabına yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
 4. Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
 5. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

3) Ortak girişim ise;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

2886 sayılı DİK.nun 6. Maddesince yazılan kişiler ve tüzel kişiler ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzel kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.

 

5) Vergi, Resim Ve Harçların Kimin Tarafından Ödeneceği Bu gayrimenkulün satışı ile ilgili resim harçlar ve her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları ve sözleşme giderleri alıcıya ait olup, alıcı bu konu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez.

 

6) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde alıcıya veya vekiline tebliğ edilir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez  . Maddelerin yürürlüğünde meydana gelebilecek bir anlaşmazlıkta, Belediye Başkanı tek taraflı ihaleyi fesih edebilir. Bundan dolayı alıcı kişi zarar ziyan davası açamaz, hak talep edemez.

 

7) İhale Tutanağı İta Amirince onaylandıktan sonra, ihaleyi kazanan alıcı ihale bedelinin tamamını 30(OTUZ iş günü içerisinde peşin olarak, İdarenin belirleyeceği banka hesabına yatırılması ve makbuzu ibraz etmesi

 

8) Belediyemiz tarafından satışı yapılacak taşınmazlar 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-P bendine istinaden KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

 

9) İMAR DURUMU

 1. 2000 ada 35 parsel Ticari konut alanı, Ada bazında Emsal:3,00 Yençok:45,50 m
 2. 2011 ada 15 parsel Konut alanı, Ada bazında Emsal:3,00 Yençok:30,50 m
 3. 2056 ada 18 parsel Ticari konut alanı, Ada bazında Emsal:3,00 Yençok:30,50 m
 4. 2057 ada 9 parsel Konut alanı, Ada bazında Emsal:3,00 Yençok:45,50 m
 5. 2060 ada 20 parsel Ticari konut alanı, Ada bazında Emsal:3,00 Yençok:45,50 m
 6. 2060 ada 24 parsel Ticari konut alanı, Ada bazında Emsal:3,00 Yençok:45,50 m
 7. 2064 ada 16 parsel Ticari konut alanı, Ada bazında Emsal:3,00 Yençok:45,50 m
 8. 2107 ada 7 parsel Ticari konut alanı, Ada bazında Emsal:3,00 Yençok:45,50 m
 9. 822 ada 12 parsel Ticari alan Emsal 1,00 Yençok:6,75 m