Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

2 ADET TAKSİ RUHSAT TAHSİSİ

 

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren duraklarda duyulan ihtiyaç doğrultusunda, Yeni Sanayi Kavşağı Durağında bulunan 2 adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi işidir.

MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE –3: İHALENİN NEREDE, HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Yeni Sanayi Kavşağı Durağında bulunan toplamda 2(İki) adet T Plakalı Ticari Taksi Ruhsat Tahsisi İhalesi;

Belediyemiz Hizmet Binası Başkanlık Makam Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ:

SAYI

İHALE KONUSU DURAK YERİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

 

 

YENİ SANAYİ KAVŞAĞI DURAĞI

86.300,00 TL

2.589,00 TL

24.11.2021

09:00

 

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 23.11.2021 saat 17:00’a kadar Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

 

 

İhale Evrakları

  1. Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
  2. Başvuru sahibine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şirket adına ise İmza sürgüsü ve Ticari Sicil Gazetesi) (Vekâleten başvuru halinde noterce onaylanmış vekâletname sureti ile birlikte gerçek/tüzel kişi için gereken tüm evraklar tamamlanmak zorundadır.)

 

  1. Savcılık Sabıka Kaydı (Taksirli suçlardan affa uğramış olsa dahi 6(altı) ay hüküm giymemiş olması gerekli)
  2. İkametgâh Kâğıdı
  3. 2 adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
  4. Geçici Teminat yatırdığını gösterir belge, Şartname bedeli, Başvuru sahibinin Yahşihan Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilecek “Borcu yoktur” yazısı
  5. Dilekçe ile müracaat edilir.

 

İhaleye Katılacaklar geçici teminatı yatıracaktır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve/veya malın tesliminden sonra ilgiliye iade olunur. İhale üzerinde kalmayan iştirakçiler Evrak Kayıt birimine dilekçe vererek geçici teminat bedelini iade alabilirler.

 

 

Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gerekli bilgilendirme için Yahşihan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunulabilecektir.

 

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR