Anasayfa Projeler Vefat İlanları Foto Galeri YahşiPati İletişim

0318 357 2560

BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

YAHŞİHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen 26 adet taşınmazın 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile artırma yapılmak suretiyle satışı yapılacaktır.

SIRA

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

TAŞINMAZIN NİTELİĞİ

SATILACAK ALAN M2

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

NO

1

Kırıkkale

Yahşihan

Yenişehir

277

19

Arsa

924,24

1.786.860,92

53.605,83

 29.11.2021

09:00

2

Kırıkkale

Yahşihan

Yenişehir

302

15

Arsa

425,00

    333.127,75

9.993,83

29.11.2021

09:30

3

Kırıkkale

Yahşihan

Seyrantepe

603

12

Arsa

4259,06

2.839.387,53

85.181,63

29.11.2021

10:00

4

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

672

3

Arsa

1017,00

1.167.007,50

35.010,23

 29.11.2021

10:30

5

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

679

27

Arsa

3215,11

   809.146,73

24.274,40

 29.11.2021

11:00

6

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

679

34

Arsa

1328,55

   343.204,32

10.296,13

 29.11.2021

11:30

7

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

679

38

Arsa

3414,53

   882.075,53

26.462,27

 29.11.2021

13:00

8

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

689

10

Arsa

417,00

     90.697,50

2.720,93

 29.11.2021

13:30

9

Kırıkkale

Yahşihan

Alaaddin

691

15

Arsa

896,29

   165.966,02

4.978,98

 29.11.2021

14:00

10

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

721

4

Arsa

614,00

   110.520,00

3.315,60

 29.11.2021

14:30

11

Kırıkkale

Yahşihan

Yeşilvadi

946

17

Arsa

614,73

   158.803,20

4.764,10

 29.11.2021

15:00

12

Kırıkkale

Yahşihan

Yeşilvadi

946

18

Arsa

578,39

   149.415,49

4.482,46

 29.11.2021

15:30

13

Kırıkkale

Yahşihan

Yeşilvadi

946

19

Arsa

635,73

   164.228,13

4.926,84

 29.11.2021

16:00

14

Kırıkkale

Yahşihan

Yenişehir

1003

24

Arsa

461,00

     88.742,50

2.662,28

 30.11.2021

09:00

15

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

1020

7

Arsa

80,00

     12.733,60

382,01

30.11.2021

09:30

16

Kırıkkale

Yahşihan

Merkez

1020

10

Arsa

79,00

     12.574,43

377,23

30.11.2021

10:00

17

Kırıkkale

Yahşihan

Yenişehir

1028

10

Arsa

577,00

     88.471,41

2.654,14

30.11.2021

10:30

18

Kırıkkale

Yahşihan

Yenişehir

1028

12

Arsa

577,00

     88.471,41

2.654,14

30.11.2021

11:00

19

Kırıkkale

Yahşihan

Yeşilvadi

1195

29

Arsa

400,00

     75.332,00

2.259,96

30.11.2021

11:30

20

Kırıkkale

Yahşihan

Yenişehir

1881

1

Arsa

435,00

     70.326,45

2.109,79

30.11.2021

13:00

21

Kırıkkale

Yahşihan

Yenişehir

1881

2

Arsa

435,62

     70.426,69

2.112,80

30.11.2021

13:30

22

Kırıkkale

Yahşihan

Hacıbey

1931

24

Arsa

675,00

  250.202,25

7.506,07

30.11.2021

14:00

23

Kırıkkale

Yahşihan

Doğanlık

1963

1

Arsa

898,00

  178.100,34

5.343,01

30.11.2021

14:30

24

Kırıkkale

Yahşihan

Doğanlık

1963

2

Arsa

899,58

  177.819,98

5.334,60

30.11.2021

15:00

25

Kırıkkale

Yahşihan

Kadıoğlu

2059

11

Arsa

4137,49

  272.370,97

8.171,13

30.11.2021

15:30

26

Kırıkkale

Yahşihan

Alaaddin

2086

5

Arsa

4021,53

  311.668,58

9.350,06

30.11.2021

16:00

                       
                       
                       

 

2-İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Yahşihan Belediyesi Başkanlık Makam Odasında yapılacaktır.

3-İhale Şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 100,00 TL Bedel karşılığında satın alınacaktır.

4-İhaleye katılmak İsteyen Kişilerde Aranan Şartlar;

1-Katılımcı gerçek kişi ise;

 1. Nüfuz cüzdanı sureti.
 2. Tebligat adresi
 3. Vekaleten katılıyor ise vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü. (noter onaylı olacak)
 4. Geçici teminat bedelini ( ihale bedelinin % 3 oranında olması ) en geç ihale saatine kadar Yahşihan Belediyesi Ziraat  Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001nolu  hesaba yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
 5. Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
 6. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

2-Katılımcı tüzel kişi ise;

 1. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirket siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi )
 2. Şirket adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü
 3. Geçici teminat bedelini ( ihale bedelinin % 3 oranında olması ) en geç ihale saatine kadar Yahşihan Belediyesi Ziraat  Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001nolu  hesaba yatırılarak makbuzunun veya bankalardan alınacak banka teminat mektubunun ihale dosyasında teslimi ile ibraz edilmesi
 4. Şartname Bedelinin satın alındığına dair makbuz
 5. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri kapalı zarf içerisinde en geç ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

3-Ortak girişim ise;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (1) ve (2) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

2886 sayılı DİK.nun 6. Maddesince yazılan kişiler ve tüzel kişiler ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler ve tüzel kişiler gerek doğrudan, gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerlerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat irat kaydedilir.

 

5-Vergi, Resim Ve Harçların Kimin Tarafından Ödeneceği Bu gayrimenkulün satışı ile ilgili resim harçlar ve her türlü alım satım vergileri ile ipotek tesis harçları ve sözleşme giderleri alıcıya ait olup, alıcı bu konu konuda Belediyeden hiçbir hak iddia edemez.

 

6-İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde alıcıya veya vekiline tebliğ edilir. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez  . Maddelerin yürürlüğünde meydana gelebilecek bir anlaşmazlıkta, Belediye Başkanı tek taraflı ihaleyi fesih edebilir. Bundan dolayı alıcı kişi zarar ziyan davası açamaz, hak talep edemez.

 

7)İhale Tutanağı İta Amirince onaylandıktan sonra, ihaleyi kazanan alıcı ihale bedelinin tamamını 15 (ONBEŞ iş günü içerisinde peşin olarak, Yahşihan Belediyesi Ziraat  Bankası TR 59 0001 0017 1709 8528 10 5001nolu hesaba yatırılması ve makbuzu ibraz etmesi

 

8)Belediyemiz tarafından satışı yapılacak taşınmazlar 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-P bendine istinaden KDV istisnasına tabii olduğundan bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.

 

9)İMAR DURUMU

1)277 ada 19 parsel ticari ve konut alanı, bitişik nizam, Yençok:18.50 m

2)302 ada 15 parsel ticari ve konut alanı, bitişik nizam, Yençok:18.50 m

3)603 ada 12 parsel  konut alanı, ayrık nizam, Emsal:2,50 Yençok:45,50m

4) 672 ada 3 parsel plan dışı park alanı

5) 679 ada 27 parsel plan dışı bahçe alanı

6) 679 ada 34 parsel plan dışı bahçe alanı

7) 679 ada 34 parsel plan dışı bahçe alanı

8) 689 ada 10 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,25/0,50

9) 691 ada 15 parsel plan dışı bahçe alanı

10) 721 ada 4 parsel konut alanı, ayrık nizam, 3 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,90

11)946 ada 17 parsel konut alanı, ayrık nizam, Ada bazında Emsal:2,00 Yençok:30,50m

12)946 ada 18 parsel konut alanı, ayrık nizam, Ada bazında Emsal:2,00 Yençok:30,50m

13) 946 ada 19 parsel konut alanı, ayrık nizam, Ada bazında Emsal:2,00 Yençok:30,50m

14) 1003 ada 24 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,60

15) 1020 ada 7 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,60

16) 1020 ada 10 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,60

17) 1028 ada 10 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,60

18) 1028 ada 12 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,60

19) 1195 ada 29 parsel konut alanı, ayrık nizam, 3 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,90

20) 1881 ada 1 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,60

21) 1881 ada 2 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,60

22) 1931 ada 24 parsel konut alanı, ayrık nizam, 4 kat, TAKS/KAKS:0,30/1,20

23) 1963 ada 1 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,60

24) 1963 ada 2 parsel konut alanı, ayrık nizam, 2 kat, TAKS/KAKS:0,30/0,60

25) 2059 ada 11 parsel konut alanı, Emsal:3,00 Yençok:30,50m

26) 2086 ada 5 parsel ticari alanı, Emsal:2,00 Yençok:18,50m